คณาจารย์และบุคลากร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ร่วมประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 7/2559