ร่วมต้อนรับนายแพทย์ไพศาล เกื้ออรุณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ และคณะวิทยากรในโครงการประชุมวิชาการเครือข่ายนักสันติวิธีสาธารณสุข