คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และคณาจารย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เพื่อร่วมกันรณรงค์ "ออกเสียงประชามติ" ร่างรัฐธรรมนูญ และประเด็นเพิ่มเติม วันที่ 7 สิงหาคม 2559 ประชามติ