อาจารย์กรกช เพทาย อาจารย์ประจำหลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)