อาจารย์นงนารถ สุขลิ้ม รองผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาตร์และพัฒนาคุณภาพและคณาจารย์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและอาจารย์ด้านการดำเนินงานตามเกณธ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ ระหว่างวันที่ 27-28 กร