ร่วมงานมุฑิตาจิต ศูนย์สันติวิธีสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขสายใยแน่นหนัก ความรักไม่เคยคลายในโครงการประชุมวิชาการเครือข่ายนักสันติวิธีสาธารณสุข ประจำปี 2559 "สันติก้าวไกล ด้วยหัวใจที่มั่นคง" การนี้นักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ร่วมต้อนรับแขก