ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานการประชุมเพื่อชี้แจงและติดตามความพร้อมการดำเนินงาน ในโครงการอบรมหลักสูตรผูบริหารการสาธารณสุขระดับกลาง  รุนที่ 30/2559