ร่วมต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 30/2559 การนี้ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และผู้บริหารวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย