ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานการประชุมรองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง