ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสอบโครงร่างการวิจัยเพื่อพัฒนางานสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ทันตสาธารณสุข) รุ่นที่ 1