ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ วางแผนการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตร่วมกับคณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง