พิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 30/2559 โดยมีนายแพทย์วิฑูรย์ เหลืองดิลก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการและบรรยายพิเศษ การนี้ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ให้เกียรติกล่าวรายงานในครั้งนี้ด้วย