ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนการลาศึกษาของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก