กิจกรรม "คืนป่า รักษ์น้ำ" ในโครงการรับน้องใหม่ หัวใจสีขาวและการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี