กลุ่มงานพัฒนาและบริการวิชาการ จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลควนธานี โดยได้รับงบประมาณการดำเนินโครงการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี ระหว่างวันที่ 3-4 สิงห