ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ร่วมเป็นกรรมการสอบโครงร่างการวิจัยในรายวิชาการศึกษาเฉพาะทางด้านสาธารณสุขของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง