กลุ่มงานพัฒนาและบริการวิชาการ จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลควนธานี  โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี