ดร.วิชาญ สายวารี รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักศึกษาร่วมเป็นวิทยากร "โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำชมรม TO BE NUMBER 0NE ในชุมชน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง"