ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวเมืองตรัง ปีที่ 8 ฉบับที่ 183 ประจำวันที่ 1-15 สิงหาคม พุทธศักราช 2559 หน้า 3