ห้างหุ้นส่วนจำกัดสว่างก่อสร้าง เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และผู้บริหารวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เพื่อปรึกษาหารือถึงการเลือกอุปกรณ์ก่อสร้างที่จะใช้ใน โครงการปรับปรุงโรงอาหาร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง