อาจารย์กรกช เพทาย อาจารย์ประจำหลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากร ครู ก หลักสูตรในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน รุ่นที่ 2 (ภาคใต้) ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2559 จัดโดยวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุก