ติดตามดูความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงโรงอาหาร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เพื่อทำให้ถูกสุขลักษณะ มีความสะอาดและความปลอดภัยแก่บุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัย