ดร.กรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ เข้าร่วมการสัมมนาสถานประกอบการและอบรมเขียนแผนสู่การเป็นองค์กรลดพุง ลดโรค ในโครงการ Happy Workplace