ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ คณาจารย์ และคณะกรรมการตรวจสอบและควบคุมงานรวมถึงผู้รับเหมาโครงการ ร่วมติดตามดูความก้าวหน้า โครงการปรับปรุงโรงอาหาร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เพื่อทำให้ถูกสุขลักษณะมีความ