ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เข้าร่วมประชุม VDO Conference เกี่ยวกับการจัดประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2559 จัดที่ศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภดหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา