ติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุงเครื่องสูบน้ำระบบไฟฟ้า และโรงสูบน้ำดิบท่าแก้มดำ