ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นตัวแทนรับมอบทุนการศึกษาเพื่อนำมาใช้เป็นกองทุนแก่นักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด คุณ อารีย์ เกิดสุข ผู้เข้าอบรมโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 30/2