ดร.กรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและบริการวิชาการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการเขียนหนังสือหรือตำราทางการพยาบาลและสาธารณสุข  ระหว่างวันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2559