ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือวิธีการรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อกำหนดวิธีการและแนวทางการรับสมัครนักศึกษาให้ตอบสนองแผนผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข