เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดการข้อมูลต้นทุนเพื่อการวางแผนธุรกิจของวิทยาลัยในสังกัดพระบรมราชชนก