เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพ วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก"