อาจารย์นงนารถ สุขลิ้ม รองผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา เข้าร่วมโครงการพัฒนาความเชี่ยวชาญ ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2559