เข้าร่วมประชุมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลางด้วยการทำงานอย่างมีส่วนร่วมของรัฐ ประชาสังคม และเอกชนตามแนวทาง "ประชารัฐ" เพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งแก่ระบบสุขภาพอำเภอ