อาจารย์จินตนา เซ่งสิ้ม หัวหน้ากลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพ วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก"