ติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุงพัฒนาบ้านพักอาจารย์ แฟลตอาจารย์ หอพักนักศึกษาโดยจะทาสีใหม่ให้มีความสวยงามและสะอาดปลอดภัยทั้งแก่บุคลากร และนักศึกษา ของวิทยาลัย