ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ให้เกียรติเป็นประธานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 การนี้ ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ พบปะพูดคุยกับนักศึกษาทุกชั้นปีในครั้งนี้ด้วย