มอบของฝากแก่ผู้อำนวยการเพลินพิศ พงศ์ปริญญากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข การนี้ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และคณาจารย์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ร่วมมอบของที่ระลึกแก่ผู้อำนวยการเพลินพิศ พงศ์ปริญญากุล ในโอกาสเกษียณอายุราชการใน