ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อาจารย์ และบุคลากร ดีเด่นด้านต่างๆ เพื่อรับมอบเกียรติบัตรในวันไหว้ครู