ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เข้ารับโล่และเกียรติบัตรโดยได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นด้านการบริหารสถาบันการศึกษาในโครงการประชุมวิชาการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า ในโอกาสครบรอบ 50 ปี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา " การพัฒนางานสาธารณสุ