ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงบดำเนินงาน แผนปฏิบัติการ 2560