ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ให้เกียรติมอบประกาศเกียรติคุณยกย่อง อาจารย์ และบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นด้านต่างๆประกาศเกียรติคุณ คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประกาศเกียรติคุณนักศึกษา ผู้มีผลงานวิชาการดีเด่นรางวัล SCPH TRANG STAR AWARDS และมอบทุนการศึกษานักศึก