รับโล่และเกียรติบัตรโดยได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นด้านการบริหารสถาบันการศึกษา ในโครงการประชุมวิชาการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าในโอกาสครบรอบ 50 ปี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา