กลุ่มงานพัฒนาและบริการวิชาการ ตรวจประเมินสุขาภิบาลร้านอาหารของรีสอร์ทของเกาะลิบง และให้คำแนะนำการปรับปรุงร้านอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการ