กลุ่มงานพัฒนาและบริการวิชาการร่วมกับเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอกันตัง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับแกนนำสุขภาพชุมชน ของตำบลเกาะลิบง โดยสนับสนุนงบประมาณจากโรงพยาบาลกันตัง ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2559