ดร.กรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและบริการวิชาการ ร่วมเป็นกรรมการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับอำเภอ