เข้าร่วมประชุมคณะดำเนินงานเครือข่าย สวสท. เพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก