ติดตามและตรวจรับงานงวดที่ 1 ในโครงการการปรับปรุงเครื่องสูบน้ำระบบไฟฟ้า และโรงสูบน้ำดิบท่าแก้มดำ