ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และคณะกรรมการตรวจสอบและควบคุมงานรวมถึงผู้รับเหมาโครงการ ร่วมติดตามดูความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงโรงอาหาร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง