ติดตามดูความก้าวหน้าการล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำใสของวิทยาลัยเพื่อทำให้ถังเก็บน้ำใสสะอาดปลอดภัยและถูกสุขลักษณะแก่บุคลากรและนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง