ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน